Përkufizimi – Çfarë do të thotë zhvillimi i Web-it?

Zhvillimi i Web-it gjerësisht referohet për detyrat që lidhen me zhvillimin e faqeve të internetit duke i host-uar nëpërmjet intranetit apo internetit.

Procesi i zhvillimit të Web-it përfshin Web design, zhvillimin e përmbajtjes Web-it, client-side/server-side scripting dhe konfigurimin në sigurinë e rrjetit, në mesin e detyrave të tjera.

Zhvillimi i Web-it është një term i gjerë për punë që përfshihen në zhvillimin e një web site për internet ( World Wide Web ) ose një Intranet ( nje rrjet privat ).
Zhvillimi i Web-it mund tՃ shkojë nga krijimi i faqes më të thjeshtë deri tea to më komplekse bazuar në aplikacionet në internet , bizneset elektronike dhe shërbimet e rrjeteve sociale.