Parimet e Dizajnit & Projektimit

Parimet janë koncepte të përdorura për të organizuar ose të caktoni elementet strukturore të projektimit. Përsëri, mënyra në të cilën këto parime janë aplikuar ndikon në përmbajtjen shprehëse, apo mesazhit të punës. Parimet janë: Proporcioni Grafikë i referohet madhësinë relative…